#Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis'te #Son Haberler

#Toplumsal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis'te #Güncel Haberler

#Toplumsal #medyada #dezenformasyon #basın #kanunu #düzenlemesi #Meclis039te
Toplumsal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis'te-


AK Parti ve MHP’nin ortalama sekiz aydır çalmış olduğu dezenformasyon düzenlemesinin taslak metni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın incelemesinin arkasından TBMM’ye sunuldu.

AK Parti ve MHP’li milletvekillerin imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan 40 maddelik yasa teklifi; ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair’ değişim öngörüyor.

Teklife gore, yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla web haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar Basın Kanunu’nun kapsamına alınarak radyo, tv, kamu kurum ve kurumlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu çalışanının basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli gösterim çalışanları şeklinde değerlendirileceği öngörülüyor.

Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis te #1

Basın özgürlüğü ve basın kartına dair usul ve esaslar

AA’nın aktardığı bilgiye gore; Basın Kanunu’nun amacının; basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu ifade ediliyor.

Basın kartı düzenlenmesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri bu Kanun kapsamına dahil ediliyor.

Teklifle web Haber siteleri de süreli gösterim tanımı kapsamına alınıyor.

Öte taraftan web Haber sitesi, İletişim Başkanı, İletişim Başkanlığı, Basın Kartı Komisyonu, medya mensubu, enformasyon görevlisinin tanımı da düzenlemede yer buluyor.

Süreli yayınların çıkarılması için Basın İlan Kurumuna bildirge verilecek

İnternet Haber sitelerinde etkinlik gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, yazışma telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ilişik web ortamında kullananların ana sayfadan direkt ulaşabileceği şekilde ve “yazışma” başlığı altında bulundurulacak.
İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üstünde belirtilecek.

Basın duyurularının ve yargı organlarınca verilen gösterim yasağı kararlarının süratli ve etkin bir halde tebliğinin sağlanması amacıyla; süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek suretiyle verilecek bildirge artık Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Basın İlan Kurumuna verilecek.

Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.

Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis te #2

Basın İlan Kurumu, yayının durdurulmasını talep edebilecek

Bildirge ve eklerinin lüzumlu yada gerçek detayları içermemesi yada gösterim sahibinin yada temsilcisinin yada görevli müdürün belirlenen şartlara haiz olmaması halinde Basın İlan Kurumu beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini yada gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini gösterim sahibinden isteyecek. Bu istemin tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde yerine getirilmemesi halinde Basın İlan Kurumu yayımın durdurulmasını İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinden talep edecek.

Gösterim durdurma müeyyidesi web haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Basın İlan Kurumu 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini yada gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini web haber sitesinden isteyecek. İstemin yerine getirilmemesi durumunda Basın İlan Kurumu web haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde web haber siteleri için sağlanabilecek resmi duyuru ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu Kanun yada ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak.

İnternet yayınlarının teslim ve muhafaza yükümlülüğü

İnternet haber sitesinde gösterilen içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek suretiyle doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.

Yargı mercileri tarafınca yayının soruşturma ve kovuşturma mevzusu bulunduğunun web haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma mevzusu gösterim kaydının saklanması mecburi olacak.

İnternet haber sitelerinde ziyan olan kişinin düzeltme ve yanıt yazısını görevli müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı almış olduğu tarihten itibaren en geç bigün içinde, ilgili yayının yer almış olduğu sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak. Gösterim hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/yada içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da web haber sitesi tarafınca içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ve yanıt metni ilgili yayının yapıldığı web haber sitesinin ana sayfasında 1 hafta süreyle yayımlanacak.

Basılmış eserler yada web haber siteleri yöntemiyle işlenen yada bu kanunda öngörülen öteki suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar ve web haber siteleri yönünden 4 ay, öteki basılmış eserler yönünden 6 ay içinde açılması mecburi olacak. Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiş olduğu tarihten, web haber siteleri için ise habere ilişkin kabahat suç duyurusunun yapıldığı tarihten başlamış olacak.

Sadece bu süreler, Türk Ceza Kanunu’nun dava süre aşımına ilişkin maddesinde öngörülen sürelerin yarısını aşamayacak ve süre sonunda yayının yenilenmesi hali ile suçun temadi ettiğinin belirlendiği hallerde, dava süre aşımı süresi tam olarak uygulanacak.

Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis te #3

Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri

Teklifle basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri de belirlendi. Buna gore, basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak. Basın kartı, resmi özellikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Basın kartı türleri şu şekilde belirlendi:

– Göreve bağlı basın kartı: Bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarına ve enformasyon görevlilerine verilen basın kartını,

– Süreli basın kartı: Vazife alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,

– Geçici basın kartı: Vazife alanı Türkiye’yi kapsamamakla birlikte geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,

– Özgür basın kartı: Geçici bir süreyle çalışmayan medya mensuplarına verilen basın kartını,

– Devamlı basın kartı: Minimum on sekiz yıl mesleki hizmeti bulunan medya mensupları ve enformasyon görevlilerine yaşam boyu verilen basın kartını ifade edecek.

Basın kartı, Türkiye’de etkinlik gösteren medya kurumlarının Türk vatandaşı medya mensuplarına, süreli yayınların sahiplerine yada tüzel şahıs temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, medya kuruluşları adına hareket eden ve vazife alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensupları ile vazife alanı Türkiye’yi kapsamamakla birlikte geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına, yurt haricinde gösterim meydana getiren medya kurumlarının, Türk vatandaşı sahiplerine ve çalışanlarına, yurt haricinde özgür gazetecilik meydana getiren Türk vatandaşı medya mensuplarına, medya alanında hizmet veren kamu kurum ve müesseselerinde ve kamu kurum ve kurumlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline, medya alanında etkinlik göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunmuş olduğu Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine verilebilecek.

Basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için 18 yaşını bitirmiş olması, minimum lise yada dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı yada kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak.

Ek olarak basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, itimatı kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, kara çalma, kabahat uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli batkı, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ulusal savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçları ve terör suçlarından yargı giymemiş olması gerekiyor.
Kart talep edenlerde, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler haricinde işten ayrılmış olduğu tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak suretiyle ara vermeden emek harcaması, medya faaliyeti haricinde ticari faaliyette bulunmaması şartı da aranacak.

Basın kartı talep eden süreli gösterim sahipleri yada tüzel şahıs temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, kamu kurum ve müesseselerinde basın kartı alabilecek çalışanlarda ve yabancı basın-yayın müesseselerinde çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarından basın kartı talep edenlerde “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler haricinde işten ayrılmış olduğu tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak suretiyle ara vermeden emek harcaması, medya faaliyeti haricinde ticari faaliyette bulunmaması” şartları aranmayacak.

Devamlı ve özgür basın kartı talep edenler ile Türkiye Radyo Tv Kurumu (TRT) vesilesiyle göreve bağlı basın kartı talep edenlerde ise “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler haricinde işten ayrılmış olduğu tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak suretiyle ara vermeden emek harcaması” şartı aranmayacak.

Basın kartı talep eden yabancı medya mensuplarına, medya kuruluşu tarafınca görevlendirildiklerini belgelendirmeleri, Türkiye’de emek harcama izinlerinin olması, bağlı bulundukları kuruluşun yönetim merkezinin bulunmuş olduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik yada konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri halinde, karşılıklılık esası da gözetilerek Başkanlıkça basın kartı verilebilecek.

Basın Kartı Komisyonu 9 üyeden oluşacak. Komisyonda, Başkanlığı temsilen 2 üyenin yanı sıra işçi sendikası şeklinde etkinlik gösteren sendikalardan basın kartı sahibi üyesi en fazla olan sendika tarafınca belirlenecek bir üye ile yazışma fakültesi dekanları yada basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye de yer alacak.

Üyelerin vazife süresi 2 yıl olacak. Süresi dolan üyeler tekrardan seçilebilecek.
Komisyon; müracaat sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verecek. Komisyonun kararları, Başkan tarafınca onaylandıktan sonrasında uygulanacak.
Buna gore, basın kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere haiz olmadığının yada bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı İletişim Başkanlığınca iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin, basın terbiye esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Basın Kartı Komisyonu kararıyla basın kartı iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin haiz olması ihtiyaç duyulan niteliklere haiz olmadığın yada bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması sebebiyle İletişim Başkanlığınca basın kartının iptali halinde; kart almaya engel durum ortadan kalksa dahi iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrardan basın kartı verilmeyecek.

Basın terbiye esaslarına aykırı davranışlarda bulunulması sebebiyle basın kartının iptali halinde, iptal tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe tekrardan basın kartı verilmeyecek.

Belirtilen süreler, iptal edilen basın kartının iade edilmiş olduğu tarihten itibaren işlemeye başlamış olacak.

Adli sicil kaydında basın kartı verilmesine engel bir suçtan mahkumiyeti bulunan kişilere bu mahkumiyetler adli sicil kaydından silinmedikçe yada yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmedikçe basın kartı düzenlenmeyecek.

İletişim Başkanlığınca düzenlenecek olan basın kartlarının şekli, medya müesseselerinde aranacak şartlar, kontenjanlar, Komisyon üyelerinin belirlenmesi, emek harcama ve karar alma usulleri, müracaat türleri ile başvuruda istenilecek belgeler Başkanlık tarafınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis te #4

İnternet haber sitelerine, yükümlülükleri yerine getirmesi için 3 ay süre

Kanun teklifinin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin etkinlik gösteren web haber siteleri, kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin yayımlanmakta olan süreli yayınlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunan kayıtlar, Basın İlan Kurumuna üç ay içinde devredilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin usulünce verilmiş olan basın kartları, lüzumlu şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam edecek.

Basın İlan Kurumu Genel Kurul üye sayısı 42’ye çıkıyor

Teklifle, 36 kişiden oluşan Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna, resmi duyuru yayınlayacak web haber sitelerinden 2, Cumhurbaşkanınca belirlenecek 2, radyo, tv ve web siteleriyle ilgili işlemler gerçekleştiren Data Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Radyo ve Tv Üst Kurulundan (RTÜK) 2 temsilci eklenecek. Genel Kurul üye sayısı 42’ye çıkacak.

Teklifle, Kurumun ülke genelinde görevli olmasıyla tüm Anadolu gazetelerinin kayıtları Basın İlan Kurumunda tutulduğundan, Anadolu gazete sahipleri temsilcileri seçiminin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenmesi amaçlanıyor.

Anadolu gazete sahiplerinin Genel Kurula katılacak temsilcileri resmi duyuru gösteren Anadolu gazete sahiplerinin ya da bu gazetelerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Genel Müdürlüğün çağrısı üstüne katılacakları görüşmede değişik coğrafi bölgelerden olmak suretiyle seçilecek.

Yeni üyeler belirlenene kadar mevcut üyelerin görevleri devam edecek.

Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis te #5

İnternet haber sitelerinde yayınlanacak resmi duyuru ve reklamların kapsam ve esasları

Kurum Genel Müdürlüğü, her ayın sonunda resmi duyuru ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile web haber sitelerinin isimlerini ve vasıflarını ihtiva eden birer listeyi, Kurumun web siteleri üstünden duyuracak.

Teklifle, web haber sitelerinde yayınlanacak resmi duyuru ve reklamların kapsam ve esasları da belirleniyor. Böylece web haber sitelerinde resmi duyuru ve reklamların Basın İlan Kurumu vesilesiyle yayınlanabilmesine olanak sağlanıyor.

Yapılacak olan düzenlemeyle, kurum vesilesiyle gösterilen ilanların kopyalanması yada ticari faaliyete mevzu edilmesi durumlarına dair usul ve esasların tespit edilmesi için Genel Kurula yetki veriliyor, kamuya ilişik ilanlara vatandaşların tek merkezden kolayca ulaşabilmesi ve Basın İlan Kurumu İlan portalına hukuki statü kazandırılıyor.

Buna gore; Resmi Gazetede yayımlananlar hariç olmak suretiyle; Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikler uyarınca yayınlatılması mecburi olan resmi ilanlar ile daire ve teşekküller, kanun yada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan sair müesseseler yada bunların iştiraklerinin web haber sitelerinde yayınlatacakları duyuru ve reklamlar sadece Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlanacak.

Kurum vesilesiyle gösterilen duyuru ve reklamların, kopyalanması, yayınlanması, yayınlattırılması ve ticari faaliyete mevzu edilmesi Kurumun vereceği izne bağlı olacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Bakanlıklar, bağlı, ilgili yada ilişkili kurum ve kuruluşlar, öteki kurum ve kuruluşların kendi web sitesinde yayını mecburi olan ilanlarının ek olarak Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlatılması mecburi olacak. Bu ilanların Basın İlan Kurumu İlan portalındaki yayınından ücret alınmayacak.

İnternet haber sitelerinde resmi duyuru ve reklam yayınlatılması görevi Basın İlan Kurumuna verildiğinden, gazete ve dergiler için uygulanan müeyyideler web haber sitelerine de uygulanacak.

Öte taraftan müeyyide uygulanan gazete, mecmua ve web haber sitelerinin başvuracağı yargı mercii mevzusunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla başvurulacak mahkeme yeri, Kurum Genel Müdürlüğünün bulunmuş olduğu yerdeki en yüksek dereceli asliye hukuk hakimliği olarak değiştiriliyor, 15 gün olan mahkemenin karar verme süresi kaldırılarak mevzuya ilişkin rahat yargılama usulü getiriliyor.

Yönetim Kurulu Sonucuna karşı, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Kurum Genel Müdürlüğünün bulunmuş olduğu yerdeki en yüksek dereceli Asliye Hukuk Hakimliğine itiraz edilebilecek.

İnternet haber sitelerinde resmi duyuru ve reklam yayınlayacakların sorumlulukları

İnternet haber sitelerinde resmi duyuru ve reklam yayınlayacakların taşıması ihtiyaç duyulan vasıflar ve yerine getirmesi ihtiyaç duyulan sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve esaslar teklifin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren Kurum Genel Kurulu tarafınca 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki göç eder, taşınmaz satışlarının gazete yöntemiyle duyuru edilip edilemeyeceğinin takdir yetkisi icra memurluklarının tasarrufuna bırakılıyor. İcra memurları tarafınca ifa edilen bu yetkiden meydana gelen uygulamalardaki farklılıkların giderilmesi, bu ilanların web haber sitelerinde de yayınlatılması amaçlanıyor.

Elektronik satış portalı ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında yapılacak duyuru, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak.

Toplam muhammen bedeli 500 bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete yada web haber sitesi ile duyuru yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek sadece toplam muhammen bedeli 500 bin Türk lirasının üstünde ve 2 milyon Türk lirasının altında olanlar, satışın yapılacağı yerde gösterilen resmi duyuru yayınlama hakkını haiz bir mahalli gazete yada bir web haber sitesinde duyuru edilecek.

Satışın yapılacağı yerde resmi duyuru yayınlama hakkını haiz mahalli gazete yada web haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde duyuru, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içinde bulunan başka bir gösterim yerinde resmi duyuru yayınlama hakkını haiz bir mahalli gazete yada bir web haber sitesi vesilesiyle duyurulacak.

Toplam muhammen bedeli 2 milyon Türk lirası ve üstünde olanlar ise bir web haber sitesinde yada yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve duyuru talebi tarihinde günlük fiili satışı 50 bin adedin üstünde olan resmi duyuru yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılacak.

Gazete yada web haber sitesinde yayınlanacak ilanlar eş zamanlı olarak Basın İlan Kurumu İlan portalında da duyurulacak.

Basın İlan Kurumu İlan portalında yayınlanacak ilanlardan ücret alınmayacak.

Parasal limitler bundan önceki senenin aralık ayındaki senelik üretici fiyat endeksi esas alınarak Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca güncellenecek ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak suretiyle aynı tarihe kadar Resmi Gazete’de duyuru edilecek. Sözü edilen parasal limitler muhteşem hallerde gene Hakkaniyet Bakanlığının teklifi üstüne Cumhurbaşkanı sonucu ile güncellenebilecek.

Gazetede, web haber sitesinde, elektronik satış portalında yada Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanı meydana getirilen metindeki hatalar, ihale zamanı değiştirilmeksizin yalnız elektronik satış portalında ilanen düzeltilecek.

Maliyeti ortalama 30 milyar lira olan mal yada hizmet alımları ile 60 milyar lira kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden minimum 7 gün ilkin ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir web haber sitesinde, maliyeti ortalama 30 milyar ile 60 milyar lira içinde olan mal yada hizmet alımları ile 60 milyar ile 500 milyar lira arasındaki yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden minimum 14 gün ilkin Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir web haber sitesinde duyuru edilecek.

Maliyeti ortalama 60 milyar lira üstünde ve eşik değerin altında olan mal yada hizmet alımları ile 500 milyar lira üstünde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden minimum 21 gün ilkin Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir web haber sitesinde, minimum birer kez yayınlanmak suretiyle duyuru edilerek duyurulacak.

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ek olarak Basın İlan Kurumu vesilesiyle bir web sitesi ve Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde duyuru edileceğini belirlemeye kurum yetkili olacak. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması yada web haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ise duyuru, aynı süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlanacak.

Basın Kanunu’nun “Cezai ve Hukuki Sorumluluklar” ile ilgili düzenlemeleri içeren bölümlerine “İnternet Haber Siteleri” de eklenecek.

Gerçeğe aykırı bir bilgiyi açıkca yayana hapis cezası

Halk içinde kaygı, korku yada ürkü yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde açıkca yürüyerek kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yada bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, söz mevzusu ceza yarı oranında artırılacak.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi açıkca yayma” suçu sebebiyle verilen bölge adalet sarayı mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin vazife alanı, erişimin engellenmesi kararları ile beraber içeriğin çıkarılması kararlarının uygulanmasına yönelik öteki kanunlarda yer edinen düzenlemeleri de kapsayacak şekilde tekrardan belirleniyor.

Birlik ile erişim sağlayıcılar içinde kararların bildirimi noktasında doğru ve süratli bir halde veri akışının sağlanmasını teminen lüzumlu yazılım ve donanımın, erişim sağlayıcılar tarafınca kurulması yükümlülüğü getiriliyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliğine, kendisine gelen içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararlarını, elektronik posta yöntemiyle ilgili içerik yada yer sağlayıcılarına bildirme imkanı sağlanıyor.

Teklifle, webin dağınık ve dinamik yapısı sebebiyle içerik yada yer sağlayıcının nerede bulunduğunun tespitinde yaşanmış olan sorunların ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yetki tartışmasının giderilmesi ve katalog suçlarla daha etkin savaşım edilebilmesi amacıyla yurt içi yurt dışı ayrımı kaldırılıyor, Başkanın engelleme yetkisinde yeknesaklık sağlanıyor.

Ulusal İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik kabahat teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına dahil ediliyor.

Hakim tarafınca verilen içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi sonucuna mevzu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka web adreslerinde de yayınlanması durumunda, ilgili şahıs tarafınca Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Müracaatın Birlik tarafınca kabulüne karşı itiraz, sonucu veren hakimliğe yapılacak. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmayacak.

İnternet Ortamında Meydana getirilen Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yöntemiyle İşlenen Suçlarla Savaşım Edilmesi Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcının bulunduracağı temsilcinin gerçek şahıs olması halinde, bu şahıs Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olacak.

Türkiye’den günlük erişimin 10 milyondan fazla olması halinde yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı tarafınca belirlenen gerçek yada tüzel şahıs temsilci, toplumsal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, yönetimsel, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve görevli olup bu temsilcinin tüzel şahıs olması halinde direkt toplumsal ağ sağlayıcı tarafınca ana para şirketi şeklinde kurulan bir şube olması mecburi olacak.

Toplumsal ağ sağlayıcıların BTK’ye sundukları raporlar; başlık etiketleri, öne çıkarılan yada erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalarına, reklam politikalarına ve şeffaflık politikalarına ilişkin detayları de içerecek. Toplumsal ağ sağlayıcıları, kurum tarafınca istenen detayları kuruma vermekle yükümlü tutulacak.

Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis te #6

Reklam kütüphanesi

Toplumsal ağ sağlayıcı, kullanıcılarına eşit ve yansız davranmakla yükümlü olup BTK’ye sunulacak raporda, bu hususa ilişkin alınan tedbirlere de yer verilecek. Toplumsal ağ sağlayıcı, bu kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ve algoritmasında BTK ile iş birliği halinde lüzumlu tedbirleri alacak, bu tedbirler raporunda bulunacak.

Toplumsal ağ sağlayıcı, kullanıcılara tavsiyeler sunarken hangi parametreleri kullandığına web sitesinde açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer verecek. Toplumsal ağ sağlayıcı, kullanıcılara önerilmiş olduğu içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme ve kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunma mevzusunda almış olduğu lüzumlu tedbirleri, raporunda sıralayacak. Toplumsal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, erişilen şahıs yada grup sayısı şeklinde bilgilerin bulunmuş olduğu reklam kütüphanesi oluşturarak, bunu web sitesi üstünden yayınlayacak.

TCK’de yer edinen suçlara ilişkin içerikler adli mercilere verilecek

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer edinen, evlatların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi açıkca yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına mevzu web içeriklerini oluşturan yada yürüyerek faillere ulaşmak için lüzumlu olan detayları, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütülmüş olduğu mahkemece talep edilmesi üstüne, ilgili toplumsal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi, adli mercilere verecek.

Bu bilgiler, talep eden cumhuriyet başsavcılığı yada mahkemeye verilmezse ilgili cumhuriyet savcısınca, yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle Ankara Barış Ceza Hakimliğine başvurulabilecek.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması sonucu verilmesi halinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek suretiyle BTK’ye gönderilecek. Kararın gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafınca yerine getirilecek. Toplumsal ağ sağlayıcının, yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yaptırımlar kaldırılacak ve BTK’ye bildirilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, ufaklıklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma mevzusunda lüzumlu tedbirleri alacak.

Reklam ve bant daraltılması yasağı

İdari tedbirler saklı kalmak kaydıyla, BTK Başkanı tarafınca verilen içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına BTK Başkanı tarafınca karar verilebilecek. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Reklam yasağı sonucu, Resmi Gazete’de yayımlanacak.

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için barış ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim tarafınca bu yönde verilen kararın ilgili toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının toplumsal ağ sağlayıcı tarafınca yerine getirilmemesi halinde, toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için BTK Başkanı tarafınca barış ceza hakimliğine başvurulabilecek.

Hakim tarafınca verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek suretiyle BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafınca yerine getirilecek. Toplumsal ağ sağlayıcının, içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ve BTK’ye bildirmesi halinde yalnızca web trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbiri kaldırılacak.

Sosyal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis te #7

Reklam yasağına aykırı davrananlara 100 bin liraya kadar ceza

BTK Başkanınca verilen yönetimsel para cezaları, yasal süresinde 1 yıl içinde birden fazla ödenmezse, başkan tarafınca yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıya Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına 6 aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilecek. Bu kapsamda verilen reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar yönetimsel para cezası uygulanmasına BTK Başkanı karar verebilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, BTK tarafınca yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uyacak.

Toplumsal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri yada öne çıkarılan içerikler vesilesiyle ortam sağlamış olduğu başkasına ilişik gösterim yöntemiyle işlenen suçtan, yayını sunuş biçiminden kullanıcının söz mevzusu yayına ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise görevli olacak.

Toplumsal ağ sağlayıcının kanuna uyumu

Toplumsal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içinde ne olduğu ve içinde ne olduğu oluşturana ilişkin detayları yetkili kolluk birimleriyle paylaşacak.

BTK, toplumsal ağ sağlayıcının bu kanuna uyumuna ilişkin olarak toplumsal ağ sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı talep edebilecek. Toplumsal ağ sağlayıcı, BTK tarafınca talep edilen data ve belgeleri en geç 3 ay içinde verecek. BTK, toplumsal ağ sağlayıcının kanuna uyumunu, toplumsal ağ sağlayıcının tüm tesislerinde yerinde inceleyebilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen muhteşem durumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ve kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

BTK Başkanı, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya bundan önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde 3’üne kadar yönetimsel para cezası verebilecek.

Elektronik Komünikasyon Kanunu’na, “şebekeler üstü hizmet” ve “şebekeler üstü hizmet sağlayıcı” kavramları ekleniyor.

“Şebekeler üstü hizmet”, web erişimine haiz abone ve kullanıcılara, işletmecilerden yada sağlanan web hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası ile sunulan, sesli, yazılı, görsel yazışma kapsamındaki kişiler arası elektronik iletişim hizmetlerini; “şebekeler üstü hizmet sağlayıcı” ise şebekeler üstü hizmet tanımı kapsamına giren hizmetleri sunan gerçek yada tüzel kişiyi ifade edecek.

BTK’ye, şebekeler üstü hizmetler ilişkin lüzumlu düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma hususunda yetki veriliyor.

Şebekeler üstü hizmet sunanların hak ve yükümlülüklerinde, Ulusal Numaralandırma Planı’nda yer edinen numaralar ile iletişim imkanı sunup sunmamasına, Türkiye’deki kullanıcı sayısına yada günlük erişim sayısına bakılarak farklılaştırma yapılabileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen yada yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar yönetimsel para cezası verilebilecek.

İdari para cezasını süresinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 6 ay içinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen yada yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının web trafiği, bant genişliğinin yüzde 95’ine kadar daraltılmasına yada ilgili uygulama yada web sitesine erişimin engellenmesine Kurum tarafınca karar verilebilecek.

Teklifin, resmi duyuru ve reklam verilebilecek web haber sitelerinin de Basın İlan Kurumunun web siteleri üstünden kamuoyuna duyurulmasını düzenleyen maddesi, web haber sitelerinde yayınlanacak resmi duyuru ve reklamların kapsam ve esaslarını düzenleyen maddesi, gazete ve dergiler için uygulanan müeyyidelerin web haber sitelerine de uygulanmasını düzenleyen maddesi, vatandaşların icra, ihale, tebligat ve personel alanlarına ilişkin ilanlara tek merkezden kolayca ulaşabildiği Basın İlan Kurumu İlan Portalı’nda da parasız gösterim yapılmasını düzenleyen maddesi, ihalelerin web haber sitesinde duyurulmasını düzenleyen maddesi, web haber sitelerinin cezai ve hukuki sorumluluklarıyla ilgili düzenleme ve web haber siteleri çalışanlarının Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamına alınmasını öngören maddesi 1 Ocak 2023’te, öteki hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifin gerekçesinde, hızla gelişen teknolojinin mühim neticelerinden birinin de web olduğu, web üstünden geliştirilen ve her geçen gün artan kolay erişim ve yazışma şekillerinin, “toplumsal medya” terimini toplumsal yaşamın merkezine taşımış olduğu açıklandı.

İnternetin, haber ve bilgiye erişimi kolaylaştırdıkça ve hızlandırdıkça, buna bağlı olarak toplumsal medyanın kullanımının da arttığı vurgulanan gerekçede, bu artışın, yeni ve değişik temalı toplumsal medya platformlarının oluşmasına, kişilerin zamanının büyük bölümünü bu platformlarda geçirmesine niçin olduğuna yer verildi.
Gerekçede, “O şekilde ki dijitalleşme ortamıyla bağlantılı olarak yeni toplumsal problemlerin, kişilik bozukluklarının ya da ruhsal hastalıkların tartışıldığı bir dünyaya doğru gidildiği uzmanlarınca dile getirilmektedir. Öteki taraftan dijital dünyanın insan hayatında fazlasıyla etkili olması ve toplumsal medya platformlarının bu denli çeşitlenmesi, kişilerin gerek sosyolojik gerek hukuki birçok problemle yada kişisel haklarının ihlaliyle karşılaşmasını bununla beraber getirmiştir.” ifadelerine yer verildi.

“Düzenleyici bir rol üstlenmesi, devletin görevidir”

Toplumsal ağ sağlayıcılarının ya da dijital dünyanın arka planında rol alan öteki aktörlerin, geniş çaplı kullanıcı sayıları ile kullanıcı verilerinden yararlanarak elde ettikleri gelire ya da hususi bilgiye karşın, kişilerin haklarının korunması noktasında gereksinim duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmaları geliştirmediklerinin gözlemlendiği anlatılan gerekçede, bu aktörlerin etkin tedbirler almadıklarına, kullananların ve devletlerin haklı taleplerine direnç gösterdiklerinin görüldüğüne dikkati çekildi.

İnternet ortamının; ulusal sınır tanımayan olgusunun, fena niyetli kullananların kimliklerini gizleyerek yasa dışı iş ve eylemlerini hayata geçirmesine fırsat tanıdığının altı çizilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Düzmece isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, değişik siyasal düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, değişik dinlere yada milletlere yönelik sövgü, kara çalma yada hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmak amacıyla kullanıldığı durumlarda web, düzenleme yapılması lüzumlu alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda kişilik hakları ihlal edilen bireyler, anayasal güvence altında olan haklarının korunması noktasında devletten beklenti içine girmektedirler. Devletin bu alanda ki yükümlülüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunacağı ve bununla birlikte ifade özgürlüğünün de güvence altına alınacağı düzenleyici bir rol üstlenmesidir. Bunun sonucunda devletlerin vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini hem öteki kullanıcılara hem de toplumsal medya platformlarına karşı koruması gerekmektedir.”

“Dezenformasyonun vardığı nokta mücadeleyi mecburi kılmıştır”

Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD’nin, dijital dönüşümün küresel ölçekte ve toplumun tüm kesimlerinde hissedilir hale gelmesiyle, bu alanda yeni regülasyonlar yapmış olduğu belirtilen gerekçede, AB’nin de Dijital Hizmetler Yasası ile Genel Veri Koruma Tüzüğünde öncü düzelteç olarak lüzumlu adımları attığı anımsatıldı.

Türkiye’nin de dijital dünyada vatandaşlarının karşılaşmış olduğu sorunları, gerçek dünyada olduğu şeklinde çözebilmek adına, söz mevzusu öteki ülke ve internasyonal kurum düzenlemelerini dikkate alarak lüzumlu adımları atmayı hedeflediği bildirilen gerekçede, bu adımların zemininde, bilhassa ifade özgürlüğüne temas eden noktalarda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer edinen hükümlerin yer almış olduğu aktarıldı.

Anayasanın ilgili hükümleri ile tanınarak koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin, gerçek dünyada olduğu şeklinde, dijital dünyada da korunmasının amaçlandığı vurgulanan gerekçede, dijital dünyada da insanların onur, onur ve saygınlığının, kişisel haklarının, hususi hayatlarının dokunulmazlığının ve kişisel verilerinin korunması gerekliliğine yer verildi.

Bu bağlamda, yalan haberi kasıtlı olarak üretme ve yayma eyleminin, kişi ve cemiyet iradesini ipotek altına alan, vatandaşların gerçek bilgiye yetişme hakkını engellemiş olan ciddi bir tehdit haline geldiğinin açık olduğu kaydedilen gerekçede, “Bu tehdit, başta ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü olmak suretiyle temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemeye yöneliktir. Gelişen teknoloji ile beraber dezenformasyonun vardığı nokta, temel hak ve özgürlükleri korumak adına bu tehditle savaşım etmeyi mecburi kılmıştır. Bu çerçevede mevzuatımızda ki mevcut düzenlemeleri yeni duruma uygun hale getirmeye yönelik ilave düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.” değerlendirilmesinde bulunulmuş oldu.

İnternet haber sitelerinde çalışanlar için getirilen haklar

Teklifin gerekçesinde, bilgiye erişebilme kolaylığının, interneti öteki yazışma araçlarının önüne geçirdiğine sadece web haber siteleri ve çalışanlarının, gazetelere ve gazetecilere tanınan haklardan yararlanamadıklarına yer verildi.

Bu durumu ortadan kaldırabilmek amacıyla teklifle, web haber siteleri çalışanlarının, yazılı medyada çalışan basın mensupları ile eşit şartlara haiz hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulanan gerekçede, web haber sitelerinde düşünce ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanların da gazeteci tanımına dahil edileceği, bu sayede ifade özgürlüğü ve doğru haber alma hakkının kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Teklifin gerekçesinde, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda, web haber sitelerini de kapsayacak şekilde değişim yapılması, resmi duyuru ve reklamların bu mecralarda belirli kurallar çerçevesinde yayınlanmasının sağlanmasının öngörüldüğü açıklandı.

#Toplumsal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis'te #Son Dakika Haber

Source link

Sayfa içerikleri

#Toplumsal medyada dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi Meclis'te #2022

Başa dön tuşu